лікарі петиція1Нетішинська лікарня: плин за течією чи дорога в прірву

Деталі – у публікації Газета “Пост громадського контролю”.

Петицію направили – реакція нульова

У той час, коли в нетішинському медіапросторі – відносна тиша, на теренах області через скорочення наших медиків – ажіотаж. Ось один із заголовків: «У Нетішині містяни б’ють на сполох через скорочення штату медсанчастини». Ірина Погребняк, шепетівське видання «День за днем», пише: «На­та­лія Ко­валь за­ре­єс­тру­ва­ла пе­ти­цію на за­хист КНП НМР «Спе­ці­алі­зо­вана ме­ди­ко-са­ні­тар­на час­ти­на міс­та Не­ті­ши­н» та її ме­дич­них пра­ців­ни­ків. Суть її по­ля­гає в то­му, що від­по­від­но до на­ка­зу го­лов­но­го лі­ка­ря СМСЧ Ва­си­ля Пос­ловсь­ко­го від 15 лис­то­па­да 2019 ро­ку, за но­вим штат­ним роз­пи­сом, по­год­же­ним з місь­ким го­ло­вою Олек­сан­дром Суп­ру­ню­ком, у зак­ла­ді охо­ро­ни здо­ров’я про­хо­дить сут­тє­ве ско­ро­чен­ня по­сад. Усього ско­ро­чу­єть­ся 47,5 по­са­ди, як лі­ка­рів, так і се­реднього ме­дич­но­го пер­со­на­лу.

лікарі петиція2

«Ми, як меш­канці міс­та, обу­ре­ні по­діб­ним рі­шен­ням та ви­ма­га­ємо втру­чан­ня в цю си­ту­ацію з бо­ку де­пу­та­тів місь­кої ра­ди. За ста­ту­том СМСЧ Не­ті­ши­на, влас­ни­ком лі­кар­ні є те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да міс­та в осо­бі де­пу­та­тів місь­кої ра­ди. То­му са­ме де­пу­та­ти на­ра­зі зо­бов’яза­ні взя­ти на се­бе від­по­ві­даль­ність та при­пи­ни­ти сва­віл­ля ке­рів­ниц­тва зак­ла­ду», — заз­на­чає в пе­ти­ції її ав­торка.

Вра­хо­ву­ючи сус­піль­но значиму та со­ці­аль­ну фун­кцію місь­кої лі­кар­ні (мед­санчас­ти­ни), яка на­дає ме­дич­ні пос­лу­ги для не­ті­шин­ців, ви­ко­нує важ­ли­ву роль у га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’я і є єди­ним зак­ла­дом та­ко­го рів­ня та мас­шта­бу в цьому міс­ті, го­ро­дя­ни ви­ма­га­ють у де­пу­та­тів місь­кої ра­ди тер­мі­но­во втру­ти­тись у си­ту­ацію, яка скла­ла­ся нав­ко­ло ско­ро­чен­ня ме­дич­них пра­ців­ни­ків.

Опуб­лі­ко­ва­на пе­ти­ція бу­ла близь­ко 21-ї го­ди­ни 25 лис­то­па­да, і за 12 го­дин її під­пи­са­ли 101 осо­ба, тоб­то не­об­хідна кіль­кість не­ті­шин­ців під­три­ма­ла. Від­по­від­но до пра­вил, пе­ти­ція бу­де на­діс­ла­на для роз­гля­ду до ор­га­ну міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня — ви­ко­нав­чим ко­мі­те­том місь­кої ра­ди чи са­мою місь­кою ра­дою».

Проте, замість «терміново втрутитись» у ситуацію, нетішинські депутати і пальцем не повели. Пропозицію депутата-самооборонівця Сергія Волкова створити тимчасову комісію та вивчити питання зсередини не підтримали. На петицію, підписану нетішинською громадою – не відреагували.

Чергова порція локшини від градоначальника?

локшина мер2

А ось виконавча влада в особі міського голови, заступників, директора СМСЧ заметушилась. Як і зазвичай у таких випадках, ними було організовано так звану «прес-конференцію» для «потрібних» ЗМІ. Невже там мова йшла про те, як зберегти нетішинську лікарню? Не варто плекати ілюзій! Говорили, яка погана обласна депутатка Наталія Коваль, її персоні навіть більше часу відвели, аніж самій лікарні.

Насправді порушена обласною депутаткою та активними нетішинцями проблема скорочення медиків відкрила очі на більш глобальну ситуацію, на тлі якої і звільнення блякне. З’ясувалося, що у Нетішині взагалі під питанням надання екстреної медичної допомоги. Тобто, ні реанімації, ні оперативного втручання. Якщо пологи приймуть, то на кесарів розтин відправлять деінде. Відтак, у нашому місті лікуватимуть хіба що хронічний насморк. Але в мерії якось до цього ставляться спокійно, констатуючи як факт.

На останній сесії міської ради 20 грудня наче ненароком міський голова Олександр Супрунюк таки згадав про медсанчастину. Він повідомив спочатку як доконаний факт, що перший рівень дають і Нетішину, стаціонар та поліклініка залишаються. А далі продовжив, що депутат обласної ради Іван Гладуняк веде перемовини з Андрієм Кланцою, головним лікарем Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру, аби в Нетішині відкрити відділення від обласної кардіології та встановити ангеограф. Мовляв, тоді перший рівень нетішинській лікарні буде забезпечений.

Тільки от у міських клопотах мер напевно забувся, що про кардіологію і Кланцу ми вже чули. Ще 20 липня 2017 року піарщики міського голови на ФБ-сторінці промовисто писали: «Перші кроки до створення кардіовідділення у Нетішині».

Тож нагадаємо О.Супрунюку: на порозі вже 2020 рік…

Джерело – Руслана ЧЕРНЮК, Газета “Пост громадського контролю”, грудень, №12 (132)