лікарі петиція1Нетішинська лікарня: плин за течією чи дорога в прірву

Деталі – у публікації Газета “Пост громадського контролю”.

Петицію направили – реакція нульова

У той час, коли в нетішинському медіапросторі – відносна тиша, на теренах області через скорочення наших медиків – ажіотаж. Ось один із заголовків: «У Нетішині містяни б’ють на сполох через скорочення штату медсанчастини». Ірина Погребняк, шепетівське видання «День за днем», пише: «На­та­лія Ко­валь за­ре­єс­тру­ва­ла пе­ти­цію на за­хист КНП НМР «Спе­ці­алі­зо­вана ме­ди­ко-са­ні­тар­на час­ти­на міс­та Не­ті­ши­н» та її ме­дич­них пра­ців­ни­ків. Суть її по­ля­гає в то­му, що від­по­від­но до на­ка­зу го­лов­но­го лі­ка­ря СМСЧ Ва­си­ля Пос­ловсь­ко­го від 15 лис­то­па­да 2019 ро­ку, за но­вим штат­ним роз­пи­сом, по­год­же­ним з місь­ким го­ло­вою Олек­сан­дром Суп­ру­ню­ком, у зак­ла­ді охо­ро­ни здо­ров’я про­хо­дить сут­тє­ве ско­ро­чен­ня по­сад. Усього ско­ро­чу­єть­ся 47,5 по­са­ди, як лі­ка­рів, так і се­реднього ме­дич­но­го пер­со­на­лу.

лікарі петиція2

«Ми, як меш­канці міс­та, обу­ре­ні по­діб­ним рі­шен­ням та ви­ма­га­ємо втру­чан­ня в цю си­ту­ацію з бо­ку де­пу­та­тів місь­кої ра­ди. За ста­ту­том СМСЧ Не­ті­ши­на, влас­ни­ком лі­кар­ні є те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да міс­та в осо­бі де­пу­та­тів місь­кої ра­ди. То­му са­ме де­пу­та­ти на­ра­зі зо­бов’яза­ні взя­ти на се­бе від­по­ві­даль­ність та при­пи­ни­ти сва­віл­ля ке­рів­ниц­тва зак­ла­ду», — заз­на­чає в пе­ти­ції її ав­торка.

Вра­хо­ву­ючи сус­піль­но значиму та со­ці­аль­ну фун­кцію місь­кої лі­кар­ні (мед­санчас­ти­ни), яка на­дає ме­дич­ні пос­лу­ги для не­ті­шин­ців, ви­ко­нує важ­ли­ву роль у га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’я і є єди­ним зак­ла­дом та­ко­го рів­ня та мас­шта­бу в цьому міс­ті, го­ро­дя­ни ви­ма­га­ють у де­пу­та­тів місь­кої ра­ди тер­мі­но­во втру­ти­тись у си­ту­ацію, яка скла­ла­ся нав­ко­ло ско­ро­чен­ня ме­дич­них пра­ців­ни­ків.

Опуб­лі­ко­ва­на пе­ти­ція бу­ла близь­ко 21-ї го­ди­ни 25 лис­то­па­да, і за 12 го­дин її під­пи­са­ли 101 осо­ба, тоб­то не­об­хідна кіль­кість не­ті­шин­ців під­три­ма­ла. Від­по­від­но до пра­вил, пе­ти­ція бу­де на­діс­ла­на для роз­гля­ду до ор­га­ну міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня — ви­ко­нав­чим ко­мі­те­том місь­кої ра­ди чи са­мою місь­кою ра­дою».

Проте, замість «терміново втрутитись» у ситуацію, нетішинські депутати і пальцем не повели. Пропозицію депутата-самооборонівця Сергія Волкова створити тимчасову комісію та вивчити питання зсередини не підтримали. На петицію, підписану нетішинською громадою – не відреагували.

Чергова порція локшини від градоначальника?

локшина мер2

Читати далі >